Listonosz św. Brata Alberta

Jeśli chcą Państwo być informowani o aktualnościach i wydarzeniach w placówkach św. Brata Alberta prowadzonych przez Koło Wrocławskie TPBA, to prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail:

Szukamy źródeł finansowania naszych przedsięwzięć informatycznych
Autorstwo / redakcja: adm-ok   
czwartek, 05 września 2013 10:48
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie, KRS: 0000298714 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji RP

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie
ul. bp. Bogedaina 5
50-514 Wrocław

Wrocław, 16.07.2013 r.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
ul. Królewska 27
00-060 Warszawa

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie zwraca się o pomoc w uzyskaniu informacji na temat możliwych źródeł finansowania projektowanych przez nas przedsięwzięć informatycznych. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego działającą w sferze pomocy społecznej. Naszą misją jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i najuboższym. Mamy za sobą 30 lat doświadczeń na tym polu.

To zrozumiałe, że w naszych działaniach dążymy do osiągnięcia wysokiej profesjonalizacji, co przekłada się na efektywność pracy z osobami bezdomnymi wyrażającą się finalnie ich powrotem do społeczeństwa. Tej profesjonalizacji z pewnością służyłoby opracowanie Informatycznego Systemu Obsługi Placówek dla Osób Bezdomnych, wspomagającego zarządzanie ośrodkami schronienia prowadzonymi przez Koło Wrocławskie TPBA, w tym szczególnie ewidencję dotyczącą podopiecznych rejestrowanych w placówkach.

Od wielu miesięcy bezskutecznie szukamy środków finansowych na to przedsięwzięcie. Koszt opracowania rzeczonej bazy danych ustalony został na poziomie 20 000 zł. Znane nam źródła finansowego wsparcia działalności organizacji III sektora nie przewidują dotowania takiego celu. Czujemy się defaworyzowani w dostępie do środków na tego rodzaju przedsięwzięcia informatyczne, które przecież znacząco usprawniałyby naszą pracę i są w obecnych czasach wyznacznikiem rozwoju i postępu, dlatego prosimy jak na wstępie.

W imieniu Zarządu Koła
Aleksander Pindral
Prezes Zarządu Wrocławskiego Koła
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

P.S. Omówienie projektu Informatycznego Systemu Obsługi Placówek dla Osób Bezdomnych znajduje się pod adresem www.BratAlbert.info

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji RP Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie, KRS: 0000298714

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
Departament Informatyzacji

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 roku

DI-ZOF-630-1/2013

Pan Aleksander Pindral
Prezes Koła Wrocławskiego
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Szanowny Panie Prezesie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 lipca 2013 roku w sprawie informacji na temat możliwych źródeł finansowania projektowanych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta przedsięwzięć informatycznych, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w zakresie wsparcia udzielanego inicjatywom pozarządowym służącym rozwojowi cyfrowemu wykorzystuje dostępne narzędzia wsparcia finansowego, takie jak fundowanie nagród i stypendiów czy tryb konkursu ofert na realizację zadania publicznego - zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i -wolontariacie. W ostatnim czasie Ministerstwo ogłosiło konkurs z zakresu działań na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywania szans edukacyjnych pod nazwą: „Upowszechnianie korzystania z Internetu 1 rozwój kompetencji cyfrowych". W ramach konkursu ogłoszonego przez MAC dofinansowanie mogły uzyskać projekty zmierzające do osiągnięcia celu poprzez podejmowania działań skutkujących:

• zwiększeniem wykorzystania ICT przez osoby wykluczone cyfrowe, w tym osoby po czterdziestym piątym roku życia, niepełnosprawne i słabo wykształcone,

• podniesieniem świadomości w zakresie korzyści z wejścia w świat cyfrowy (np. możliwość załatwiania spraw urzędowych elektronicznie, użycia bezpiecznych form uwierzytelniania, takich jak bezpłatny profil zaufany),

• zwiększeniem poczucia zaufania do świata cyfrowego przez działania edukacyjne dotyczące zagrożeń w sieci i sposobów ich uniknięcia (np. prawa konsumenta, ochrona danych osobowych w sieci, edukacja medialna),

• uaktywnieniem, integracją i wykorzystaniem publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP) do prowadzenia kształcenia ustawicznego w obszarze edukacji cyfrowej,

• zachęcaniem pracodawców do inwestowania w umiejętności informatyczne pracowników,

• rozwijaniem zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w szczególności w zakresie programowania,

• opracowaniem systemu monitorowania i poprawy dostępności stron internetowych instytucji publicznych lub narzędzia do autodiagnozy w tym zakresie.

Intencją konkursu jest wspieranie realizacji działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe w obszarze upowszechniania wykorzystania technologii cyfrowych w społeczeństwie, nie zaś rozwijanie potencjału organizacyjnego samych organizacji pozarządowych. W tym kontekście projekt polegający na opracowaniu i wdrożeniu systemu informatycznego, wspomagającego zarządzanie ośrodkami schronienia prowadzonymi przez Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Wrocławskie nie wydaje się w sposób wystarczający odpowiadać celom konkursu.

W związku z powyższym, właściwym adresatem przedmiotowego zapytania wydaje się być Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, realizujące zadania z zakresu projektowania narzędzi wsparcia finansowego dla sektora organizacji pozarządowych — takich jak opracowany niedawno Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020, który został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Warto również nawiązać współpracę z organizacjami aktywnie działającymi w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu co pozwoli właściwie przygotować się do wykorzystania potencjału technologii cyfrowych w odniesieniu do realizowanych przez Państwa organizację działań statutowych.

W przypadku zainteresowania podobnymi do ww. inicjatyw wsparcia podopiecznych Państwa organizacji realizowanych przez MAiC, uprzejmie zapraszamy do przeglądania informacji umieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pod adresem: http://mac.bip.gov.pl oraz zachęcamy do udziału w podobnych inicjatywach.

Z poważaniem
Justyna Duszyńska
Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->