Brak rozstrzygnięcia dla zapytania ofertowego na usługi szkoleń zawodowych w projekcie „Aktywni bez barier” (25.04.2018)
środa, 25 kwietnia 2018 20:53

W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania usługi szkoleń zawodowych na potrzeby projektu pn. „Aktywni bez barier” nr projektu: RPDS.09.01.02-02-0008/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego — w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja — ZIT WROF, Zamawiający informuje, iż po analizie ofert nie dokonano wyboru Wykonawcy, a zapytanie pozostawiono jako nie rozstrzygnięte.

Kwoty wskazane przez Wykonawców nie mieszczą się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu Zamówienia. W przypadku kursu „pracownik ochrony bez licencji” najkorzystniejsza oferta nie spełnia wymogów cenowych wskazanych w załączniku nr 7, który określa Minimalny standard usług i katalog stawek dla projektów konkursowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020.

 
 

Nowości na naszych kanałach YouTube
 

Nasze wpisy na Facebooku

 
 
-->